خورش کنگر

خورش کنگر

مواد مورد نياز: کنگر ، گوشت

نوع غذا: خورشت
مي توني اينو واسه و درست کني!
درضمن این غذا یه غذای هست!

تعداد نظرات برای این دستورپخت: 48 نفر