خورش مرغ با انجير

خورش مرغ با انجير

مواد مورد نياز: انجیر ، مرغ

نوع غذا: خورشت
مي توني اينو واسه و درست کني!
درضمن این غذا یه غذای هست!

تعداد نظرات برای این دستورپخت: یک نفر نظر داده